กทม.เร่งติดไฟส่องสว่าง - CCTV 283 จุดเสี่ยง ภายใน 21 พ.ย.นี้

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ 28 ประจำปี 2557 โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการจัดระเบียบสังคมเพื่อความปลอดภัยในกรุงเทพฯ อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางกายภาพ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยง 283 จุด ตามนโยบายของรัฐบาล บริเวณถนนสายหลักดำเนินการแล้ว ร้อยละ 96 สายรองและซอย ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 76.8 สำหรับการติดตั้งกล้องซีซีทีวี

ขณะนี้ติดตั้งแล้วเสร็จ 164 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 58 อยู่ระหว่างดำเนินการ 119 แห่ง ซึ่งตามกำหนดการ 60 วัน จะต้องเสร็จภายในวันที่ 21 พ.ย. นี้

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า กรณีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ขอกำชับให้สำนักการโยธาประสานเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ เพื่อให้การจัดระเบียบสังคมเพื่อความปลอดภัยในกรุงเทพฯ ให้แล้วเสร็จทันกำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้มีการลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งในส่วนที่ดำเนินการเสร็จแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนด้วย

2. Comments

comments

1. - 14 กันยายน 2016